Філософія

 

Про журнал

 

 

Архів

Том 12. Випуск 13.

Том 12. Випуск 15.

Том 15. Випуск 15.

 

 

 

 

Том 12. Випуск 15.


 

Зміст

Наукові статті

Наукові публікації колег з Польщі

Наукові переклади

Професори філософськ:ого факультету

Філософи шуткують


Редакційна колегія журналу:
В. А. Сминтина ( головний редактор), О. В. 3аnорожченко ( заступник головного редактора), Є. Л. Стрельцов ( заступник головного редактора), Я. М. Біланчин, В. М. Білоус, Л. М. Голубенко, В. Г. Каретніков, І. М. Коваль, В. Є. Круглов,В. Н. Станко, В. М. Тоцький, Г. Г. Чемересюк, Н. М. Шляхова

Редакційна колегін серії:
І. В. Бичко, д - р філос. наук (науковий консультант); М. М. Вєрніков, д-р
філос. наук (заступник наукового редактора); М. С. Дмитрієва, д-р філос. наук; О. А. Івакін, д-р філос. наук; А. Є. Конверський, д - р філос. наук; К. М. Ляльчук, канд. філос. наук; Е. І. Мартинюк, канд. філос. наук; І. Я. Матковська, д - р філос. наук; О. Ф. Поrорелов, канд. філос. наук; К. Ю. Райда, д - р філос. наук; Л. М. Терентьєва, д - р філос. наук; А. І. Уйомов, д - р філос. наук (науковий к онсультант); К. В. Ушакова, канд. філос. наук; М. Ф. Цибра, д - р філос. наук; О. В. Чайковський, канд. філос. наук (науковий редактор); О. М. Черниш, д-р філос. наук; В. М. Чугуєнко, д - р філос. наук; В. І. Ярошовець, д - р філос. наук

Відnовідальний секретар
канд. філос. наук І. В. Сумченко

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 11459-332Р від 07.07.2006 р.
Затверджено до друку Вченою радою Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова

Адреса редколегії: 65026, м. Одеса, вул. Дворннська, 2, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Тел .. : 048.726.35.17, 048.726.35.13.
©Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007