Філософія

 

Про журнал

 

 

Архів

Том 12. Випуск 13.

Том 12. Випуск 15.

Том 15. Випуск 15.

 

Зміст

Десять років Філософському факультету
Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Хроніка ювілейних заходів

Наукові статті

Енциклопедія філософії та методології науки

Наукова хроніка

 

Том 15. Випуск 15.

 

ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

Цей випуск «Вісника Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Філософія» за 2010 рік виходить у ювілейний рік, рік, кошr ми святкували, як 145-річчє Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, так й філософські ювілеї: 205-річчє початку викладання філософії в Одесі, 15-річчє спеціальності «Філософія» в ОНУ й 10-річчє філософського факультету ОНУ.

Великім філософським ювілеям я й хочу присвятити свою передмову. Я не вважаю за необхідне приводити тут сторінки ранньої історії філософі в Одесі, тому що у попередньому (т. 14, Вып. 21) й у цьому випуску ми публікуємо матеріал доцента Л. М. Сумароксвої з історії філософії в Одесі.

Спеціальність «філософія» була відкрита в ОНУ в 1995 році. Це була четверта сnеціальність в Україні (після Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянської Академії й Львівського національного університету. Ця спеціальність відразу звернула велику увагу абітурієнтів: другий конкурс в університеті на місця держзамовлення! Більша частина студентів 1 курсу - контрактники (25 - на заочному й 15 - на денному відділені , при 10 місцях держзамовлення тільки денної форми нав чання). И це при тому, що в інших університетах філософи-контрактники у значній кількості з'явилися тільки на початку цього сторіччя. У деяких інших університетах Украіни філософи-
контрактники у великій кількості так й не з'явилися.

Філософський факультет був створений 6 жовтня 2000 року наказом міністра Міністерства освіти і науки України Василя Кременя № 475.

Рекордним для новото факультету був 2001 rод. На першому прийомі після створення факультету був встановлений, мабуть, світовий рекорд: на перший курс було прийнято 200 студентів-філософів (87- на денне відділення й 113 - на заочне)! Держстудентів - 15 на денному и 5- на заочному відділенні. Таким чином контрактників було прийнято 180!

- 2002 році була створена друга спеціальність факультету - «Культурологія.
И знову успіх: другий конкурс в університеті!

2009 рік перевищив усі очікування . Середній конкурс на напрями nідготовки факультету - 16,3 чоловіка на місце (1 7,3- на культурологію й 15,2- на філософію). На 1 курс було nрийнято рекордна кількість студентів денного навчання - 91 людина!

Ювілейний рік факультет відзначив новими досягненнями. Середній конкурс на напрями підготовки факультету досяг у 2010 році 16,4 абітурієнтів на 1 місце - це найвищий середній конкурс в університеті. Середній конкурс за останні 5 років у нас теж найвищий в ОНУ. «Ювілейний» рекорд факультету ми маємо у 2010 році й по кількості зарахованих на 1 курс денної форми навчання - 110 студентів, у тому числі 80 контрактників . Можна сказити , що ці дві спеціальності були створені й розвинуті як популярні, модні, цікаві та й контрактні спещальності На філософському факультеті - гарний кадровий потенціал -7 докторів наук, професорів 25 кандидатів наук, доцентів . Тут працюють відомі наукові школи професорів А. І. Уйомова й І . Я. Матковскої. Працює над академічним
виданням у 5 томах знаного польського й українського мислителя С. Балея завідуючий
кафедрою культурології професор, заслужений діяч науки і техніки України М. М. Верніков. У нас працює одна з чотирьох в ОНУ рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій й докторантура. З 2004 року ми підготували 27 кандидатів та двох докторів наук.

Активні й міжнародні зв'язки факультету. Налагоджена наукова співпраця з такими вищими навчальними закладами: Регензбургський університет (Німеччина), Жешувський університет (Жешув, Польща) , Католицький університет (Люблін, Польща) . Вища педагогічна школа (Варшава, Польща) .

На факультеті за останні роки викладали: професор Том Сорель (Великобританія, університет
Ессекса); професор. Є. В. Афонасін (Росія , Новосибірський університет) ; професор Кароль Клауза (Польща, Люблінський католицьюій університет); професор Густаво Микелетти (Італія , Лукка) та інші.

За останні роки викладачі факультету приймали участь у 40 міжнародних конференціях за кордоном. В активі факультету - Грант «Академічні стипендії для вузівських кафедр» Центральноєвропейського університету, котрий виграла и успішно реалізувала одна з кафедр факультету . Зараз факультет приймає участь у деколькох міжнародних проrрамах.

За останні рокі наші студенти завоювали 14 дипломів Всеукраїнськіх олімпіад і конкурсів . З нашої ініціативи і на нашій базі проведені перші в історії України три Всеукраїнські олімпіади студентів-філософів . Щорічно проводяться Всеукраїнські наукові читання пам'яті випускника університету Георгія Флоровськоrо.

З нагоди ІОвілеїв восени цього року було організована й проведена велика низка заходів . Відбулося урочисте засідання Вченої Ради філософського факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, присвячене ювілеям, засідання Науково-дослідного й освітянського центру імені Георгія Флоровського, книжкова виставка «Філософія в Одесі: ХІХ-ХХІ століття», Всеукраїнська студентська наукова конференція -ХПІ читання пам'яті Георгія Флоровськоrо. Філософським ювілеям був присвя чений й великий артпроект «Образ мислення», а також День філософського факультету . По всі ці події ви можете дізнатися з матеріалів «Хроніка ювілейних заходів» тазі статті доцента
Савченко В . В. «Мистецтво і філософія в артпроекті «Образ мислення».

О . В. Чайковський,
доцент , Науковий редактор cepu «Філософія», декан філософськоrо факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, завідувач кафедри філософії природинчих факультетів


 

 


Редакційна колегія журналу: І.М.Коваль (головний редактор), В.О.Іваниця (заступник головного редактора),  Є. Л. Стрельцов (заступник головно­го редактора), О. В. Запорожченко (заступник головного редактора), Є. М. Черноіваненко, Л.М.Голубенко, В. Є. Круглов, Ю.Ф Ваксман., В.В.Менчук, Є.А.Черкес, В.В.Заморов, В.Г.Кушнір, В.І Труба. М.В.Пащенко, О.В.Сминтина, Л.М.Дунаєва.

Редакційна колегія серії: Бичко І.В., д-р філос. наук (науковий консультант); Дмитрієва М.С., д-р філос. наук; Івакін О.А., д-р філос. наук; Конверський А.Є., д-р філос. наук; Ляльчук К.М., к-т філос. наук; Мартинюк Е.І., к-т філос. наук; Матковська І.Я., д-р філос. наук; Погорелов О.Ф., к-т філос. наук; Райда К.Ю., д-р філос. наук; Терентьєва Л.М., д-р філос. наук; Уйомов А.І., д-р філос. наук; (науковий консультант); Ушакова К.В., к-т філос. наук; Цибра Н.Ф., д-р філос. наук; Чайковський О.В., к-т філос. наук (науковий редактор); Черниш О.М., д-р філос. наук; Чугуєнко В.М., д-р філос. наук; Ярошовець В.І., д-р філос. наук.

Відповідальний секретар д-р філос. наук Голубович І.В.

Адреса редколегії:
Одеський національний університет
імені 1.1. Мечникова, вул. Дворянська, 2,
м. Одеса, 65026, Україна.

Адреса редколегії серії:
Філософський факультет, ОНУ імені І.І.Мечникова, Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна.
E-mail: innok04@mail.ru; Факс: 048 726 35 13.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 11459-332Р від 07.07.2006 р.

Затверджено до друку Вченою радою Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 28 вересня 2010 р., протокол № 1.