Філософія

 

Про журнал

 

 

Архів

Том 12. Випуск 13.

Том 12. Випуск 15.

Том 15. Випуск 15.

 

 

Зміст

Наукові статті

Наукові публікації колег  з Польщі

Професори  філософського факіультету

Наукові переклади

****************

Том 12. Випуск 13.

ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

Шановні читачі!

Перед Вами - перший номер серії "Філософія" Вісника Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У 1999 році вийшов номер "Вісника" з філософськими статтями, присвячений гуманітарним наукам (Вісник Одеського державного університету. Т. 4, вип. 2. Гуманітарні науки: історія, філософія, психологія, право. 1999). Випуск же окремої філософської серії починається з цьго номера.

У сучасній Україні нікого не здивуєш філософським журналом. Їх десятки. але переважною більшістю вони представляють собою збірники статей. Концепція серії "Філософія" передбачає видавати саме філософський журнал, часопис, а не збірник.

Ми намагаємося зробити його корисним і цікавим для широкого кола вчених, в першу чергу гуманітаріїв, філософів, релігієознавців, культурологів, для всіх тих, хто цікавиться філософією. Серед своїх читачів ми бачимо й починаючих молодих науковців-філософів -студентів і аспірантів. Звичайно, Вісник нашої серії буде приділяти увагу історії філософії і її сучасному стану у Південному регіоні, у тому числі в Одесі. Викладання філософії тут почалося більш ніж 200 років тому в Комерційній гімназії через 11 років після заснування Одеси.

Регулярне ж вивчення філософії почалося з відкриття в Одесі в 1817 році Ришельєвського ліцею, попередника університету, який вже з 30-х років починає претендувати на статус вищого навчального закладу. Серед науковців і викладачів філософії дореволюційного періоду заслуженою популярністю користувалися професори М. Я. Грот і М. М. Ланге. М. Я. Грот працював у Новоросійському університеті в середині 80-х років ХІХ столітгя. Після переїзду в Москву він став органіозатором і редактором первого в дореволюційній Росії регулярно видаваного філософського журналу " Вопросы философии и психологии", головою Московського психологічного товариства. Професор М. М. Ланге працював в університеті протягом 32 років. Його філософські погляди відображає магістерська дисертація на тему: "Історія моральних ідей ХІХ столітгя" (1888 р.). М. М. Ланге здійснив єдиний до революції переклад на російську мову "Аналітики" Аристотеля. Близький друг й однодумець професора університету Е. Н. Щепкіна, онука відомого російського актора, він належав до числа ліберально настроєних професорів і активно сприяв, зокрема, становленню на півдні Росії вищої освіти для жінок.

Найбільш відомим філософом серед випускників філософської спеціалізації історико-філологічного факультету, якою керував М. М. Ланге, став Георгій Флоровський, що закінчив університет в 1916 році й був залишений на кафедрі дш1 підготовки до доцентського званнл. 3вання приват-доцента він одержав у 1920 році й встиг до від'їзду в еміграцію прочитати в нашому університеті тільки один курс - по філософії природознавства.

Працюючи в еміграції, Г. В. Флоровський став відомим на 3аході вченим і одержав такі почесні відзнаки: член Британської Академії, член Афінської Академії, член Американської академії мистецтв і науки, член Брюссельської Академії релігійних наук, почесний доктор університету Нотр-Дам, Свято-Владимирської духовної семінарії, Єльського університету, Пристанського університету. 3розуміло, що історія філософії в університеті знайде достойне місце на сторінках часопису.

У 1995 році в нашому університеті була відкрита спеціальність "Філософія" і філософське відділення, вперше на півдні і сході України. А у 2000 році тут був створений перший на сході і півдні країни філософський факультет. 3вичайно, історія й сучасні досягнення і проблеми факультету відображатимуться на сторінках нашого журналу. Ми розповімо про наших знаних вчених і викладачів й про молодих талантів. Наукове життя регіону і факультету буде широко представлене у нашому часопису: робота факультетських науково-дослідних центрів, наукові конференції, семінари, нові видання, тощо. Не залишиться осторонь й студентська наукова робота. Ми плануемо приділити увагу проблемам змісту і методам викладапия філософії у сучасних умовах, інформації про нові підручники й посібники.

У планах редколегії - переклади, у першу чергу з німецької і польської мов, праць, які ще не залучені до нашого наукового обігу. Ми плануемо ще такі рубрики: "Круглий стіл", "На робочому столі вченого", "Готуетьсл до друку", "Наші гості", "Філософські мемуари", "3 пошти редактора", "Хроніка міжнародного співробітництва", "Одеське філософське товариство", "Філософи шуткують" та інші.

У найближчому майбутньому ми подаемо нашу серію до реестрації у ВАК України. Ми запрошуемо до співпраці всіх, хто цікавиться філософіею і тими проблемами, що розгллдаютьсл на сторінках журналу. Ми чекаемо порад, побажань й критичних зауважень, лкі будуть сприлти удосконаленню часопису. Ми відкриті до дискусій і діалогу. Пишіть, приходьте. Ми завжди Вам раді.

Науковий редактор серії "Філософія", декан філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, завідувач кафедри філософії nриродничих факультетів, доцент О. В. ЧАЙКОВСЬКИЙ І


Редакційна колегін журналу:
В. А. Сминтина ( головпий редактор), О. В. 3аnорожченко ( заступпик головпо го редактора), Є.  Л.  Стрельцов (заступпик  головпого редактора ), Я.  М.  Білан­ чин, В. М. Білоус, Л.  М. Голубенко, В. Г. Каретніков, І.  М. Коваль, В. Є. Круглов, В. Н.  Станко, В. М. Тоцький, Г. Г. Чемересюк, Н.  М. Шляхова

Редакційна колегін серії:
І.  В.  Бичко, д- р  філос. наук  (науковий  консультант);  М.  М.  Вєрніков, д- р філос.  наук   (заступник  наукового редактора); М. С. Дмитрієва, д- р філос. наук; О. А.  Івакін, др  філос.  наук; А. Є. Конверський, д- р філос. наук; К. М. Ляльчук, канд. філос. наук; Е. І. Мартинюк, канд. філос.  наук; І.  Я. Матковська, д- р філос. наук; О. Ф. Погорелов, канд. філос.  наук; К. Ю. Райда, д- р філос.  наук; Л. М. Те­ рентьєва, д- р філос. наук; А. І. Уйомов, д- р філос. наук  (науковий конс ультант); К. В. Ушакова, канд. філос. наук;  М. Ф.  Цибра, д- р філос. наук; О.  В.  Чайковський, канд.  філос.   наук   (науковий  редактор); О.  М.  Черниш, д- р  філос.  наук; В. М. Чугуєнко, д- р філос.  наук; В. І. Ярошовець, д- р філос.  наук

Відnовідальний секретар канд. філос. наук  І. В. Сумченко

Свідоцтво про  державну реєстрацію друкованого засобу  масової  інформації:  серія ЕЕ М 11459-332Р від 07.07.2006 р.

Затверджено до друку Вченою  радою  Одеського національного університету  ім. І. І.  Мечникова.

Адреса редколегії: 65026, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, Одеський національний  університет імені І.  І.  Мечникова.
Тел..: 048.726.35.17, 048.726.35.13